81-304 Gdynia, ul. Śląska 53/406

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni

Informacje ogólne

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni został powołany do życia w 1999r. po przeniesieniu działu administracji rządowej ,,rybołówstwo’’ z Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wcześniej funkcjonowaliśmy w strukturze Urzędu Morskiego w Gdyni jako Wydział Rybołówstwa i Portów Rybackich. Od 2007r nastąpiła kolejna zmiana podległości - powstało Ministerstwo Gospodarki Morskiej i rybołówstwo podlegało Ministrowi Gospodarki Morskiej. 16.11.2007r., nowy rząd zdecydował, że dział ,,rybołówstwo’’ a wraz z nim okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego podlegać będą ponownie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, jako organ administracji rządowej niezespolonej podlega bezpośrednio ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa i jest przez niego powoływany. Kompetencje i zadania Okręgowego Inspektora określa ustawa z dnia 19.02.2004r. o rybołówstwie (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2004 r.). Obszar właściwości terytorialnej OIRM w Gdyni obejmuje obecnie dwa województwa: pomorskie oraz warmińsko-mazurskie. Więcej szczegółów.

Na leżących w tym obszarze 40 portach i przystaniach rybackich oraz wodach morskich Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego w Gdyni sprawuje nadzór nad wykonywaniem rybołówstwa, działalnością zarybieniową, połowami naukowo-badawczymi i innymi formami eksploatacji i gospodarowania - chroniąc żywe zasoby morza w interesie obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Pracownicy Inspektoratu (w tym 18 inspektorów rybołówstwa morskiego) zwalczają działalność kłusowników i nadzorują przestrzeganie przepisów przez rybaków i wędkarzy. Nadzorujemy także działalność podmiotów skupujących, transportujących i przetwarzających organizmy morskie. Działając z upoważnienia Okręgowego Inspektora, inspektorzy rybołówstwa morskiego pełnią swoje zadania w portach i przystaniach oraz na morskich łowiskach.

Dodatkowe zadania kontroli statków rybackich państw członkowskich UE, które uprawiają rybołówstwo w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej (obecnie wody wspólnotowe), wymagają posiadania odpowiednich technicznych środków kontroli.

Nowy statek patrolowy OIRM w Gdyni—Kontroler 19 wszedł do eksploatacji w czerwcu 2009r.

 

Skontaktuj się z nami:

Obecna siedziba

Dla wygody naszych Interesantów proponujemy kontakt bezpośredni:

 

w sprawach zezwoleń na sportowy połów ryb (wędkarstwo morskie): 58 669 83 06

w sprawach rejestru statków rybackich i licencji oraz zezwoleń połowowych: 58 669 60 45

w sprawach inspekcji i nadzoru nad rybołówstwem: 58 669 83 07

w sprawach połowów w celach naukowo badawczych i pozostałych sprawach: 58 621 79 25

inspektoraty terenowe

 

Faks: 58 620 00 49

E-mail: oirm@oirm.gdynia.pl

ul. Śląska 53/406, 81-304 Gdynia

 

Helpdesk dla OIRM Helpdesk dla OIRM

Zeskanuj dane kontaktowe